top of page

Gestalt-
terapeutisk

tilnærming

Gestaltterapi er en terapeutisk samtaleform med et helhetlig menneskesyn, grunnlagt på humanistisk psykologi. Den ser på den gjensidig påvirkningen mellom dine tanker, følelser og reaksjonsmønstre i relasjon til andre mennesker og dine omgivelser. Den søker å utforske og tydeliggjøre dine tanker, følelser og behov for å gi ny erkjennelse og innsikt om deg selv. I ny erkjennelse ligger frihet og økt oppmerksomhet på dine muligheter og valg i livet. Gestaltterapi er med dette en opplevelse- og prossessorientert psykoterapi. Her og nå fokus: Gestaltterapi bygger på den tro at ny innsikt skjer spontant i øyeblikket mellom terapeut og klient. Terapeuten kontakter klientens umiddelbare tanker, følelser og erfaringer her og nå. Oppmerksomhet: Terapeuten søker å gi oppmerksomhet på mønstre som oppstår i det gjensidige samspillet og hvordan kontakt og tilbaketrekning finner sted i terapisituasjonen. Dette gir grunnlag for videre utforsking. Åpen utforskende holdning: Terapeuten søker sammen med klienten å skape en situasjon der de utforsker hvordan de gjensidig påvirker hverandre. Med kontakt som en prosess i et dialogisk samspill, gir grunnlag for videre utforsking. Å tydeliggjøre: Det dialogiske samspillet søker å tydeliggjøre mønstre for tanker og følelser, og vektlegger hvordan de kroppslige erfaringen kjennes i kroppen. Gjensidighet og Likeverdighet: Ny erkjennelse, vekst og utvikling foregår i en gjensidig likeverdig relasjon på en trygg, åpen og utforskende måte, der terapeuten er aktivt deltakende i samtalen. Personlig vekst og utvikling: Utforskingen av kontakt kan bidra til økt selvstøtte, oppmerksomhet og innsikt om en selv i relasjon til omgivelsene.

Historisk sett - Gestaltterapi har sin opprinnelse fra Gestaltpsykologi, eksistensiell filosofi, humanistisk livssyn og Zen buddismen. Den er grunnlagt av det tyske ekteparet Laura- og Fritz Perls. Samtaleformen sees på som en helhets, relasjons- og uttrykksterapi, og har en fenomenologisk tilnærming og ansees som en åpen og utforskende form for psykoterapi. Gestaltpsykologi - Gestaltterapi har blant annet sin opprinnelse fra Gestaltpsykologi. Begrepet «gestalt» kan oversettes med mønster eller helhetlig form. Gestaltteorien hevder at vi mennesker søker orden i en komplisert verden ved å organisere sanseinntrykk i et bestemt mønster eller form, slik at det kan gi oss en meningsfull helhet. Humanismen ser på mennesket som et hele, og at helheten utgjør mer enn delene. Det vil si at vi er mer enn bare kropp eller hode. Det meningsbærende er at vi erfarer med hele oss i den konteksten vi befinner oss i.  Eksistensialismen sier noe om at mennesket er ansvarlig for sine valg og handlinger, og at det er opp til oss selv å finne mening innenfor de forutsetningene omgivelsene gir. Grunnleggende i det å finne mening i livet, er det å være i kontakt med noe eller noen - det vil si ting, naturen eller mennesker. Fenomenologisk tilnærming retter oppmerksomheten mot å utforske den subjektive erfaringen i det terapeutiske møtet. Å beskrive tanker og følelser tanker og følelser som de viser seg, og å se disse som likeverdige. Det søkes å velge ut det som gir mening og legge til side det som ikke oppleves støttende i situasjonen her og nå. Zen er en av de dominerende retningene innen japansk buddhisme. Den legger i særlig grad vekt på en umiddelbar og intuitiv opplevelse av livets sanne virkelighet ved hjelp av meditativ tilstedeværelse.

Gestalt-
terapeutisk


Grunnlag

NGF_Logo-1170_edited_edited_edited_edite
bottom of page